Các khóa học tiếng Tây Ban Online

Ngày bắt đầu

Mỗi thứ Hai (Trừ người mới bắt đầu)
Người mới bắt đầu 2021:  4/1,  1/2,  1/3,  22/3,  5/4,  4/5,  17/5,  7/6,  5/7,   2/8,  16/8,  6/9,   4/10,   2/11,  29/11

Khóa học riêng biệt: Linh hoạt

Ngày nghỉ 2021:  1/1,   6/1,  19/3,  1/4,  2/4,  3/5,  12/10,  1/11,  9/11,  6/12,  8/12