Các khóa học tiếng Tây Ban Online

Thời gian của khóa học: theo nhu cầu
Số người tham gia: 3 đến 10 người cho mỗi nhóm
1 bài học = 55 phút
Trình độ: A1 – C1

Ngày bắt đầu