Giá cho Online

Giá bao gồm: lớp học, tài liệu giảng dạy, giấy chứng nhận.
Sinh viên cho mỗi nhóm: 3 đến 9.  1 nhóm bài học =55 phút.  1 bài học cá nhân =60 phút.  Lệ phí tuyển sinh: 25 €
Ngày bắt đầu

hỗn hợp
bảo hiểm hủy bỏ 3% của tổng số tiền