Các khóa học tiếng Tây Ban Nha ở Madrid

Ngày bắt đầu

Mỗi thứ Hai (Trừ người mới bắt đầu)

Người mới bắt đầu 2019:  8/1,  4/2,  18/2,  4/3,   1/4,   15/4,   6/5,   3/6,  17/6,  1/7,  15/7,  5/8,  19/8,  2/9,  16/9,  7/10,  21/10,  4/11,  2/12

Khóa học riêng biệt: Linh hoạt
DELE 20:  6/5/19, 4/11/19

Ngày nghỉ 2019:  1/1,   7/1,  19/4,  1/5,  15/5,  15/8,  1/11,  6/12,  9/12,  25/12