Các khóa học tiếng Tây Ban Nha ở Madrid

Ngày bắt đầu

Mỗi thứ Hai (Trừ người mới bắt đầu)

Người mới bắt đầu 2019:  8/1,  4/2,  18/2,  4/3,   1/4,   15/4,   6/5,   3/6,  17/6,  1/7,  15/7,  5/8,  19/8,  2/9,  16/9,  7/10,  21/10,  4/11,  2/12
Người mới bắt đầu 2020:  7/1,  3/2,  17/2,  2/3,  16/3,  6/4,  4/5,  18/5,  1/6,  15/6,  6/7,  20/7,  3/8,  17/8,  7/9,  21/9,  5/10,  19/10,  3/11,  30/11

Khóa học riêng biệt: Linh hoạt
DELE 20 (2019):  6/5/19,   4/11/19
DELE 20 (2020):  27/4/20,   26/10/20

Ngày nghỉ 2019:  1/1,   7/1,  19/4,  1/5,  15/5,  15/8,  1/11,  6/12,  9/12,  25/12
Ngày nghỉ 2020:  1/1,   6/1,  10/4,  1/5,  15/5,  12/10,  2/11,  9/11,  7/12,  25/12