Informacja prawna i warunki

C.I.F.: B82850686 
Adres: Calle Raimundo Lulio 7, 28010 Madryt

Kontakt: info@academiacontacto.com

Warunki ogólne

 1. Zapisy

Wniosek o rejestrację jest niezbędnym wymogiem tego formularza, należycie wypełniony we wszystkich polach, podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia w przypadku małoletnich, razem z opłatą rezerwacyjną. Kwota rezerwacji to 200 €, która odliczona zostanie od ceny kursu. Jak tylko otrzymamy rejestrację i opłatę, otrzymasz potwierdzenie, które jest niezbędnym warunkiem do uczestnictwa w danym kursie.

 1. Warunki płatności

Opłata rezerwacji kursu musi zostać w pełni zapłacona w momencie rejestracji, w przeciwnym razie Academia Contacto nie zobowiązuje się do świadczenia jakichkolwiek usług uczniowi. Kurs i zakwaterowanie powinno być w pełni opłacone najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu. W szkole w Madrycie jest możliwość zapłaty w pierwszy dzień rozpoczynanego kursu. W przypadku rejestracji na krótki okres przed przyjazdem, nie zawsze możemy zagwarantować wybrane zakwaterowanie.

 1. Formy płatności

Przelew bankowy na nasze konto: Academia Contacto; Bank: : Santander. Luchana 33, 28010 Madrid. IBAN: ES38 0049 4679 11 2916478381 SWIFT / BIC: BSCHESMM
Karta kredytowa (Visa, Mastercard))
Gotówka

 1. Korzyści

Będziesz cieszył się korzyściami określonymi w formularzu rejestracyjnym, odpowiednio potwierdzonym przez Academię Contacto. Cena zawiera: lekcje, materiały dydaktyczne, korzystanie z biblioteki, internet, program kulturalny i usługi. Cena nie zawiera: biletów wstępu i kosztów podróży dla wszystkich wizyt poza szkołą ani kosztów związanych z wycieczkami, wspólnymi posiłkami z nauczycielem, warsztatami gotowania, degustacją wina, odebranie z lotniska, oraz wszelkie inne koszty świadczeń, które nie zostały wyraźnie określone. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszego programu kulturalnego lub do dowołania wizyt kulturalnych ze względu na małą liczbę uczestników. Jeśli Academia Contacto współpracuje z firmami trzecimi, mają zastosowanie warunki tej ostatniej.

 1. Zmiany / Rezygnacja

Klient może zmienić daty i rodzaj kursu do 4 tygodni przed jego rozpoczęciem, w zależności od dostępności miejsc. Rezygnacja z kursu musi być wyrażona pisemnie. W przypadku otrzymania rezygnacji do 30 dni przed rozpoczęciem kursu, pieniądze zostaną zwrócone, z wyjątkiem 100 euro opłaty anulacyjnej. Jeśli rezygnacja z kursu nastąpi na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem kursu, koszt anulacji wynosi 200 euro.
Jeśli potrzebujesz wizy studenckiej, pełną kwotę należy uiścić przed wystawieniem pisma do konsulatu. Po tym terminie zwrot pieniędzy nie będzie już możliwy, chyba że wniosek zostanie odrzucony, po przedstawieniu zadowalających dowodów, zostanie dokonany pełny zwrot kosztów pomniejszony o opłatę manipulacyjną w wysokości 200 €.
W przypadku nie stawienia się na kursie i nie poinformowaniu o anulacji w sposób określony powyżej, lub w przypadku decyzji o opuszczeniu kursu przed jego zakończeniem, klient zobowiązany jest do opłacenia całkowitej kwoty kursu jak i zakwaterowania.
W szczycie sezonu lekcje mogą odbywać się w salach poza szkołą Academia Contacto, a kurs Intensywny może odbywać się w dwóch turach, w godzinach popołudniowych.
Zajęcia indywidualne należy odwołać z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem.

 1. Przedłużenie kursu

W przypadku chęci przedłużenia kursu, należy poinformować Academię Contacto tydzień przed początkiem nowego kursu i opłacić go najpóźniej pierwszego dnia nowego kursu. Nie zawsze możemy zagwarantować to samo zakwaterowanie. W święta nie odbywają się lekcje. Połowa straconych lekcji zostanie odrobiona w ciągu tygodnia. 

 1. Wiek / Liczba uczniów

Minimalny wiek do uczestniczenia w naszych kursach to 17 lat. Minimalna liczba uczniów w danym kursie to 3 osoby, W przypadku braku możliwości utworzenia grupy odpowiadającej poziomowi języka hiszpańskiego ucznia, student otrzyma mniejszą liczbę zajęć.

 1. Dni bez lekcji

W dni świąteczne nie są prowadzone zajęcia. W Madrycie połowa straconych zajęć będzie odrobiona w trakcie tygodnia.

 1. Ubezpieczenia

Nasi klienci są ubezpieczeni od wszelkich szkód, jakie mogą ponieść w szkole. Academia Contacto ani rodziny współpracujące nie są odpowiedzialne za wypadki, choroby, kradzieże lub utratę wartościowych przedmiotów. Przed rozpoczęciem kursu zalecamy wykupienie ubezpieczenia od chorób i wypadków.

 1. Wydalenie z kursu

Academia Contacto zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, jeżeli uczeń zaangażowany jest w jedno z poważnych wykroczeń wskazanych w standardach zachowania Academii Contacto, które muszą być znane i akceptowane. W takim przypadku kwota kursu nie zostanie zwrócona.

 1. Rozwiązywanie konfliktów

Wszelkie różnice, które mogą wyniknąć będą rozpatrywane przez sądy i trybunały w Madrycie. Wszelkie wydatki związane z prawnikami i prokuratorami, związanych z Academią Contacto, nawet tych niewymaganych przez prawo, ponoszą klienci, nawet, jeśli wyrok obejmuje roszczenia Academii Contacto lub odrzuca roszczenia ucznia.

 1. Ochrona danych

Academia Contacto zobowiązuje się zachować absolutną tajemnicę w odniesieniu do danych osobowych, do których ma dostęp w ramach realizacji niniejszej umowy i przestrzegać wszystkich przepisów prawnych zawartych w ustawie organicznej 15/1999, o Ochronie Danych Osobowych. Uczeń wyraźnie i jednoznacznie wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Academii Contacto, o ile jest to niezbędne do przestrzegania zobowiązań ustanowionych przez prawo lub uzgodnionych przez strony.